Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op het partnerschap met ShoppingTomorrow.

Artikel 1. Definities

In deze Voorwaarden hebben de onderstaande definities, steeds met een beginhoofdletter geschreven, zowel in enkel en meervoud gebruikt, de volgende betekenis: 

 • Voorwaarden: deze Voorwaarden; 
 • ShoppingTomorrow: een handelsnaam van Thuiswinkel B.V., gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09164361; 
 • Opdracht: de door persoon overeengekomen opdrachten welke binnen het partnerschap door Partner worden uitgevoerd; 
 • Partner: de persoon die met ShoppingTomorrow de Overeenkomst aangaat; 
 • Overeenkomst: de Overeenkomst tot Opdracht, zoals tussen partner en ShoppingTomorrow is overeengekomen; 
 • (Weder)Partij: ShoppingTomorrow dan wel Partner; 
 • Partijen: ShoppingTomorrow en Partner.
 • Voorzitter: Voorzitter van een expertgroep
 • Host: Sponsor van een expertgroep
   

Artikel 2. Partnerschap en oriënterende gesprekken

 1. Het partnerschap dat Partner met ShoppingTomorrow aan kan gaan kent verschillende vormen. Zo zijn er binnen het partnerprogramma; premium participanten en experts.
 2. Oriënterende communicatie aangaande een potentieel partnerschap is vrijblijvend en verplicht de Partner dan wel ShoppingTomorrow tot niets. Dit houdt tevens in dat ShoppingTomorrow vrij is in de onderhandeling met andere partners.

Artikel 3. Aanvaarding en uitvoering van de partnerschap

 1. Partner zal het partnerschap naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hierbij staat Partner in voor zijn inzet om van ShoppingTomorrow een succes te maken. Het partnerschap wordt uitgevoerd voor eigen tijd en rekening.
 2. Partner wordt na aanmelding als expert op de website in een uitnodiging gevraagd of hij instemt met deelname aan ShoppingTomorrow. De overeenkomst wordt geacht te zijn aanvaard indien Partner instemt om zitting te nemen in een expertgroep. Of indien ShoppingTomorrow redelijkerwijs een gedraging van Partner mag aanmerken als instemming.
 3. Partner is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst binnen het partnerschap mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Partner er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ShoppingTomorrow aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Partner redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze overeenkomst, tijdig aan ShoppingTomorrow worden verstrekt.
 4. Partner garandeert rechthebbende te zijn van werken en materialen en bevoegd te zijn deze in licentie aan ShoppingTomorrow te verstrekken. Partner is aansprakelijk en vrijwaart ShoppingTomorrow voor de volledige schade door ShoppingTomorrow geleden indien blijkt dat Partner geen rechthebbende is dan wel niet bevoegd is de licentie te verstekken.
 5. ShoppingTomorrow is bevoegd de aangeleverde materialen te redigeren op structuur, grammatica en spelling. Wijzigingen op inhoud worden in overleg met Partner gedaan.
 6. Partner geeft ShoppingTomorrow, gedurende de looptijd van het ShoppingTomorrow-programma, toestemming om haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van ShoppingTomorrow.
 7. Partner dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres en facturatiegegevens, zo spoedig mogelijk door te geven aan ShoppingTomorrow, doch in ieder geval op eerste verzoek van ShoppingTomorrow.

Artikel 4. Verspreiding van materialen

 1. Partners worden gestimuleerd om via diverse kanalen te communiceren over de gecreëerde materialen. Wanneer Partner communiceert over de gecreëerde materialen of de expertgroep moet ShoppingTomorrow altijd worden vermeld.
 2. Het is Partner niet toegestaan om de gecreëerde materialen (documenten, bluepapers) als download aan te bieden of integraal te publiceren, behalve in het geval van ontwikkelde websites of tools. De website van ShoppingTomorrow blijft de enige plek waar de gecreëerde materialen gedownload kunnen worden.

Artikel 5. Beëindiging overeenkomst

 1. De host of voorzitter van een expertgroep heeft de bevoegdheid om deze overeenkomst te allen tijde te beëindigen. Dit kan hij doen als Partner in strijd handelt met deze overeenkomst of niet handelt naar de redelijke richtlijnen van host en voorzitter.
 2. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege nadat het ShoppingTomorrow onderzoeksjaar waaraan Partner deelneemt is afgerond. Deelname aan een nieuw onderzoeksjaar is niet gegarandeerd.
 3. Deze overeenkomst eindigt als Partner bij host, voorzitter of ShoppingTomorrow schriftelijk aangeeft geen deel meer te willen nemen aan de expertgroep.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Partijen aanvaarden wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. Partner kan slechts aansprakelijk gesteld worden als hij werken en materialen heeft verstrekt aan host, voorzitter of ShoppingTomorrow waarvan hij niet de rechthebbende is.
 3. Partner is aansprakelijk en vrijwaart ShoppingTomorrow voor de volledige schade door ShoppingTomorrow geleden indien blijkt dat Partner geen rechthebbende is dan wel niet bevoegd is de licentie te verstekken.
 4. De hoogte van enige vergoeding verschuldigd die door Partij op grond van de vorige leden kan worden vergoed is gemaximeerd op het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Partij te zake uitgekeerd wordt, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met het overeengekomen partnerschap beperkt tot het bedrag van 1000 euro (zegge: duizend euro) per gebeurtenis, met een maximaal totaal voor alle gebeurtenissen van 10.000 euro (zegge: tienduizend euro) ,waarbij een reeks van gebeurtenissen als een gebeurtenis wordt aangemerkt.
 5. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Partij of haar bedrijfsleiding.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Partner zal informatie die hij verkrijgt tijdens het onderzoeksjaar van ShoppingTomorrow, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.
 2. Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst dan wel het ShoppingTomorrow-programma om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 8. Wijzigingen van deze Voorwaarden

 1. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Partner die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Voorwaarden zijn voor ShoppingTomorrow alleen bindend indien en voor zover deze door ShoppingTomorrow uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 2. ShoppingTomorrow behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan Partner.
 4. ShoppingTomorrow zal binnen deze termijn gemelde bezwaren van Partner serieus overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien ShoppingTomorrow een bezwaar geen gehoor geeft, verkrijgt Partner het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen ShoppingTomorrow en Partner is Nederlands recht van toepassing.
 2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de rechter Midden-Nederland, locatie Utrecht.

ShoppingTomorrow maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Met cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze website. Hiermee kunnen we advertenties tonen op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Meer informatie is te vinden in de Privacyverklaring

Bestand downloaden

Laat je gegevens achter om bestanden te kunnen downloaden. Dit hoeft maar één keer.

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Meer informatie hierover is te vinden in de Privacyverklaring.